slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

كارشناسي مهندسي مكانيك-حرارت و سيالات

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1381- 1376

كارشناسي ارشد آيروديناميك

دانشگاه شيراز

1384- 1381

دكتراي مهندسي مكانيك-تبديل انرژي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1384-1390

Theme by گلهای اندیشه